De grote schilder thema's van Poen de Wijs (2)

The Circle of Love
In “The Circle of Love”, die evengoed “The Circle of Life” zou kunnen heten, liet Poen de Wijs beelden uit de verschillende levensfasen zien. Hij schilderde mensen uit meerdere culturen, oude wijzen maar ook kinderen en baby’s, jonge mannen en mooie vrouwen, dieren en antieke sculpturen en goden uit exotische beschavingen. De mens die onlosmakelijk verbonden is met zijn cultuur enerzijds en met de natuur anderzijds. Hij plaatste hen in een cyclus waarin het de liefde is die alles voortbrengt en die alles met elkaar verbindt.

The Circle of Love
In “the Circle of Love”, which might as well have been called “The Circle of Life”, Poen de Wijs shows images from different stages of life. He painted people from several cultures, old wise men, but also babies, young men and beautiful women, animals and ancient sculptures and gods from exotic civilizations. Men inextricable bound up with his culture on the one hand and with nature on the other. Poen de Wijs places them in a cycle where love is the creating and connecting element

De kleren van de Keizer
Voor kunstenaars in het westen is de geisha, verpersoonlijking van het Japonisme, altijd een bron van inspiratie geweest. Zelfs toen “de nieuwe kleren van de keizer” in de mode raakten bleven er kunstenaars die een hoog ontwikkelde techniek als voorwaarde stelden om zich optimaal te kunnen uitdrukken. Zij voelden zich verwant met de mentaliteit van de geisha, die zichzelf in compromisloze discipline offert om het onbereikbare te bereiken en de standaard te zijn voor anderen.

In de Japanse danseres Megumi Nakamura, succesvol bij het Nederlands Danstheater vond Poen de Wijs alles wat hij zocht: zij danste niet alleen, zij speelde ook luit en viool. Een eigentijdse variant op een traditioneel motief.

The Geisha's Clothes
The geisha, the personification of Japonism, has always been a source of inspiration to artists in the West. Even when “the Emperor’s new clothes” became fashionable, there were still artists for whom a highly developed technique remained a precondition to express themselves best. They felt akin to the geisha’s mentality, who sacrifices herself in an uncompromising discipline to attain the unattainable and to become the standard for others. 

Poen de Wijs found everything he was looking for in the Japanese dancer Megumi Nakamura, successful at the Netherlands Dance Theatre: not only did she dance, but she also played the lute and the violin. A contemporary version of a traditional theme. 

Het Kaartenhuis
Als er iets is dat uitnodigt tot interpretatie en symboliek, tot het weergeven van beeldspraak en het creëren van verbeelding dan is het wel het kaartspel. Het traditionele kaartspel, dat talloze varianten kent, heeft verbindingen met Venetië, met figuren uit de Commedia dell’ Arte, met theater, kerk en carnaval. Een lusthof voor een fantasierijke schilder als Poen de Wijs! Het kon dan ook niet uitblijven dat na zijn bezoeken aan Venetië deze prachtige stad decor zou worden in zijn schilderijen. Ruitenvrouw en klaverdame, schoppenboer en joker komen elkaar tegen in een omgeving van oude kerken en paleizen waarin muzikanten, danseressen, exotische kinderen, dieren en een waarzegster hun rol hebben in een feestelijk spel van associaties en metaforen.

The house of Cards
If anything invites interpretation, symbolism, the representation of metaphors, if anything calls forth imagination, it must be the card game. The traditional card game, which has countless versions, has links with Venice, with characters from the Commedia dell’Arte, with the theatre, the church and the carnival. A Garden of Eden to an imaginative painter such as Poen de Wijs. It was bound to happen that, after his visits to Venice, this beautiful city would become the background to his paintings. The queen of clubs or diamonds, the jack of spades and the joker meet in a scenery of old churches and palaces, where musicians, dancers, exotic children, animals and fortune-tellers play their part in a play of associations and metaphors. 

Prima Vista, Mini & Maxi in Portret
Muziek is een vast “Leitmotiv” in het werk van Poen de Wijs. In de jaren zeventig verwierf hij bekendheid als vormgever van de fameuze platenhoezen van de muziekgroep Flairck. Muziek was ook de basis van de samenwerking tussen Karel de Rooy en Peter de Jong die elkaar voor het eerst ontmoetten op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en 30 jaar het duo MINI & MAXI vormden. Vanuit deze muzikale gemeenschappelijkheid besloot Poen de Wijs om een serie schilderijen te wijden aan dit clownsduo. Hij richtte zich daarbij op de personen áchter de clowns met hun karakters en emoties, hun gevoel voor humor en poëzie. Onder het thema “Prima Vista” creëerde hij een serie schilderijen waarin alle snaren van de menselijke ziel zachtjes worden aangetokkeld, precies zoals MINI & MAXI dat op het podium deden met hun onnavolgbare theateracts. Gelukkig heeft Poen de Wijs de verleiding weerstaan om succesvolle momenten uit de wereldberoemde theatershows te schilderen. Hij heeft zijn eigen enscenering bedacht, geholpen door het acteertalent van zijn personages. Vaak geeft Poen de Wijs, als in een vertraagde film, opeenvolgende momenten en stemmingen weer. Een door de jaren heen ontwikkelde techniek, die hij als geen ander beheerst.

Prima Vista, Mini & Maxi in Portret
Music must be a ‘Leitmotiv’ in Poen de Wijs’ work. During the Seventies he became well-known as the designer of the band Flairck’s celebrated album covers. Music was also at the basis of the cooperation between Karel de Rooy and Peter de Jong, who first met at the Royal Conservatoire in The Hague and have been the duo of MINI & MAXI for 30 years now.  This common musicality made Poen de Wijs decide to devote a series of paintings to this pair of clowns. He focused on the persons behind the clowns with their characters and emotions, their sense of humor and feeling for poetry. Under the ‘Prima Vista’ theme he created a series of paintings in which all chords of the human soul are softly plucked, in the exact way MINI & MAXI used to do it on stage in their inimitable theatre acts. Fortunately Poen de Wijs resisted the temptation to record successful moments from their world-famous theatre shows. With the help of his characters’ acting talent he stage-managed his paintings. Poen de Wijs often paints successive moments and moods, as in a decelerated movie; a technique developed through the years, which he has mastered like no other.

De kunstschilder en zijn Muzen
“Hoe moet ik duidelijk maken dat ‘inspiratie’ een mengelmoes is; dat ‘de muze’ vele gedaantes heeft? Dat ideeën voortkomen uit diepe concentratie of juist verpakt zitten in ogenblikken van ontspanning. Dat door training associaties en beelden opgeroepen kunnen worden vanuit de diepe lagen van het onderbewuste. Welke rol herinneringen spelen. Hoe belangrijk muziek, boeken en musea zijn. En reizen! Naar Florence, Venetië en Rome, Afrika en Indonesië. Hoe leg ik uit dat inspiratie overal is? Binnen en buiten mij. En het meest wezenlijke: hoe verklaar ik dat ‘de muze’ je nooit zal bezoeken als je niet achter je ezel kruipt?”

The Painter and his Muses
“How can I explain that ‘inspiration’ is a jumble, that ‘the muse’ appears in many guises? That ideas come from deep concentration or on the contrary are disguised in moments of relaxation. That training can teach you to evoke associations and images from deep layers in the subconscious. What part memories play. How important music, books and museums are. And travel! Florence, Venice and Rome, Africa and Indonesia. How can I explain that inspiration is everywhere? In and around me? And the very essence: how do I explain that the muse will never visit you if you do not get yourself behind the easel?”

2023 Alle rechten Vijlbrief Collectie